Zainteresowania

Pracownia Białek Jądrowych zajmuje się gównie problematyką struktury jądra komórkowego Eukariontów oraz białkami organizującymi strukturę jądra komórkowego i chromatyny w cyklu komórkowym – zarówno w interfazie jak i podczas mitozy. Prace prowadzone są na układzie modelowym zwierzęcym: linie komórkowe (ludzkie, mysie oraz muszki owocowej), myszy, materiał od pacjentów. Najczęściej stosowane techniki badawcze to:
  • hodowle komórkowe i ich transformacja (transfekcja oraz transdukcja), wyprowadzone stabilne linie komórkowe modyfikowane genetycznie (nadekspresja, wyciszenie), wyprowadzone linie komórkowe z tkanek pacjentów,
  • mikroskopia świetlna, fluorescencyjna i konfokalna, FRAP,
  • analizy metodą FACS,
  • klonowanie, techniki PCR i Real Time PCR,
  • przygotowanie, produkcja i stosowanie wektorów wirusowych,
  • identyfikacja białek i modyfikacji potranslacyjnych badanych białek metodami immunoprecypitacji oraz spektroskopii masowej.


Aktualności


Poszukujemy wolontariuszy dysponujących regularnie czasem na pracę laboratoryjną.

Wolontariusze będą mieli możliwość zapoznania się z technikami biologii molekularnej i pracy ze zwierzętami. Zapraszamy zwłaszcza studentów realizujących prace licencjackie w PBJ.